Visie

Helpende handen CLB

 

VISIE - CAMPUS VTI

Een school voor wetenschap en techniek die openstaat voor jongens en meisjes

Situering


STEM in Campus VTI WaregemOnze STEM- school wordt georganiseerd rond de pijlers mechanica, elektriciteit, elektronica, ICT en hout-bouw. We bieden tal van studierichtingen aan zowel binnen de doorstroom-, de dubbele als de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Hoe verschillend onze leerlingen ook leren, van praktisch en concreet in de b-stroom tot abstract en complex in de richting industriële wetenschappen en engineering, één ding hebben ze gemeen: hun passie voor technologie en de behoefte aan onderzoekend en experimenteel leren. Onze schoolstructuur is uitgebouwd op basis van het kwaliteitssysteem ISO 9001: 2015.

Het directieteam ondersteunt een leraren- en opvoederskorps dat dag in dag uit probeert elke leerling zo op te leiden en te begeleiden dat hij/zij kan uitgroeien tot een vakbekwame en sociaalvaardige volwassene die belang hecht aan gezonde discipline, verantwoordelijkheidszin, verdraagzaamheid en dienstbaarheid. Bovendien wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij het nodige respect opbrengt ten overstaan van zichzelf, de anderen en de (materiële) omgeving. Het VTI is een katholieke school. Onze onderwijstaak wordt dan ook opgenomen vanuit een christelijke levenshouding.

 

 

Christelijk


Het VTI van Waregem heeft de ambitie om -ook in deze sterk veranderende maatschappij- haar christelijke identiteit te bewaren.

Deze keuze zorgt ervoor dat de school in haar dagelijks handelen probeert om het mysterie van het geloof levendig te houden.

Zij zal dat niet doen op een opdringerige manier, maar zoekend en tastend én met de bedoeling van de school een plaats te maken waar mensen samen kunnen zijn om zo te groeien in relatiebekwaamheid tegenover de anderen, de wereld én God

 

 

Opleiden


Leraar Campus VTI WaregemDe school doet voor de opleiding die zij aan haar leerlingen verstrekt een beroep op enthousiaste en vakbekwame leerkrachten die geloven in het principe van het 'levenslang leren'.

Deze leerkrachten kunnen voor deze opdracht gebruik maken van up-to-date leermiddelen (ICT-toepassingen allerhande, audiovisuele middelen, dataprojectie…) én van een moderne infrastructuur (ruime lokalen, goed uitgeruste machinezalen en labo's,…).

Onontbeerlijk voor een school uit de 21ste eeuw die vernieuwend wil werken en voortdurend wil aansluiten op de technische en technologische evoluties.

 

 

Begeleiden


Boom Campus VTI Waregem

Leraar zijn is niet zomaar een job die zich louter en alleen beperkt tot kennisoverdracht. Elke leerkracht staat -samen met de directie, de opvoeders en de CLB-medewerkers- ook in voor de begeleiding van zijn leerlingen, zowel op het niveau van het "leren" als op het niveau van het "leven".

Inderdaad… door voor de leerlingen via taal en algemene houding een voorbeeld te zijn, tonen de leerkrachten de weg die hun leerlingen moeten gaan. Daarom hechten wij ook veel belang aan duidelijke afspraken. Wij nodigen iedereen uit om het vademecum op een positieve manier te interpreteren, zodat niet enkel de letter van deze afspraken, maar ook de geest toegepast en beleefd wordt.

Als herstelgerichte school willen we leerlingen aanzetten om verantwoordelijkheid op te nemen, met respect voor hun medeleerlingen, opvoeders en leerkrachten. We willen helder en duidelijk onze verwachtingen uiten en hier ook zelf consequent naar handelen. Dit vindt plaats in een open sfeer waar leerlingen kansen geboden worden om het beste van zichzelf te tonen. Wij verwachten dan ook van de ouders eenzelfde opbouwende houding door de uiteindelijke beslissing van de schoolleiding te steunen.

In de gemoedelijkheid van onze school kan iedereen optimaal presteren. Aandacht en respect voor de andere als uniek persoon en open communicatie tussen alle betrokkenen staan centraal. In een hartelijke school bouwen we aan de toekomst van elke jon gere die ons wordt toevertrouwd. “School maken” doen wij samen.

 

 

ISO 9001


ISO 9001Het streven naar een kwaliteitsvolle opleiding, begeleiding en organisatie wordt in het VTI geschraagd door het ISO 9001-kwaliteitscertificaat. Door dat ISO-systeem krijgen wij de kans om ons opleidings- en begeleidingssysteem voortdurend te bevragen naar de doeltreffendheid ervan.

Dat het resultaat van deze processen leidt naar een efficiëntere invulling van onze onderwijsopdracht, stellen wij elke dag opnieuw vast.